Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności serwisu www.terapialaserowa.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Terapia Laserowa oświadcza, że w trakcie pozostawania w relacjach gospodarczych może dojść do pozyskania od Klienta jego (lub jego pracowników) danych  osobowych. W takim przypadku administratorem danych osobowych jest Terapia Laserowa Agnieszka Surgiel Gemza, Przemysłowa 23, 43-100 Tychy
  2. Terapia Laserowa ako administrator prowadzi operacje na danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazania informacji handlowych, przygotowania i przekazania oferty handlowej, zwarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Administratorem.
  5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody a w niektórych przypadkach na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
  6. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w stosownych przypadkach ich brak może uniemożliwiać przygotowanie oferty, zawarcie umowy jak i jej wykonanie.
  8. Osoba której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego.
  9. Klient przekazując dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, oświadcza że posiada zgodę na przetwarzanie przekazanych La Pelle Gold danych osobowych dla celów opisanych w pkt. 1. lit. c.